PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE: doradztwo i reprezentowanie Klientów przed Sądami wszystkich instancji oraz innymi organami i urzędami, m.in. w sprawach o :

  • zapłatę
  • egzekucję wierzytelności
  • odszkodowanie (m.in. wypadki komunikacyjne)
  • zadośćuczynienie
  • rentę za całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanego
  • rentę z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość
  • roszczenia w przypadku śmierci osoby poszkodowanej (roszczenie o odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę)
  • zasiedzenie
  • uwłaszczenie
  • ustanowienie służebności oraz odszkodowanie z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości
  • odwołanie darowizny
  • zniesienie współwłasności
  • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
  • zachowek
  • naruszenie dóbr osobistych
  • inne